ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ”, ЕИК по БУЛСТАТ 130975030, със седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Витоша“ 31-33 кани членовете си на Общо събрание, което ще се проведе на 19.02.2023 година от 10.00 часа, в град Костинброд, обл. София, ул. “Христо Смирненски“ №22, в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ при следния дневен ред:

  1. Отчет за дейността на сдружение „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ” за 2022г.;
  2. Потвърждаване на взети решения за приемане на нови членове на „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ” на проведено Общо събрание на сдружението на 21.05.2022г.
  3. Приемане на нови членове на сдружение „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ
  4. Вземане на решение за изключване и/или прекратяване на членството в сдружение „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ”;
  5. Разни;

На основание чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Ви уведомяваме, че при липса на кворум, събранието ще се проведе на 19.02.2023 година от 11.00 часа на същото място и при обявения дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на сдружението.

Писмените материали за Общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението гр. София, бул. „Витоша“ 31-33, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа.

Регистрацията на членовете започва един час преди обявения час на събранието.

Всички членове или упълномощени техни представители представят при регистрацията: лична карта, а пълномощниците – и писмено нотариално заверено пълномощно, съдържащо пълни данни от личната карта на упълномощителя, точките по дневния ред и указания за начина на гласуване.

Председател на Управителен съвет: ПОДПИС………

/Христо Кънев/