Покана за общо събрание на сдружение „Киноложки съюз България”

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ на сдружение „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ”, ЕИК по БУЛСТАТ 130975030, със седалище и адрес на управление гр.София, бул. „Витоша“ 31-33 кани членовете си на Общо събрание, което ще се проведе на 21 май 2022 година от 10.00 часа, в Костинброд, обл. София, ул.“Христо Смирненски“ №22, в Професионална гимназия по ветеринарна медицина и селско стопанство „Свети Георги Победоносец“ при следния дневен ред :

  1. Приемане на нови членове на сдружение „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ”;
  2. Промяна в Устава на „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ”;
  3. Освобождаване на Председателя и членовете на Управителния съвет на сдружение „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ” и освобождаването им от отговорност за дейността им в това им качество;
  4. Избиране на нов Председател и нови членове Управителен съвет на сдружение „КИНОЛОЖКИ СЪЮЗ БЪЛГАРИЯ”;
  5. Освобождаване на членовете на Контролния съвет и избор на нови членове на Контролния съвет;
  6. Избор на членове на постоянни комисии;
  7. Други;.

На основание чл.27 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел Ви уведомяваме, че при липса на кворум, събранието ще се проведе на 21 май 2022 година 11.00 часа на същото място и при обявения дневен ред, независимо от броя на явилите се членове на сдружението.

Писмените материали за Общото събрание са на разположение на членовете на адреса на управление на Сдружението гр.София, бул. „Витоша“ 31-33, всеки работен ден от 10.00 до 17.00 часа. Регистрацията на членовете започва един час преди обявения час на събранието. Всички членове или упълномощени техни представители представят при регистрацията: лична карта, а пълномощниците – и писмено нотариално заверено пълномощно, съдържащо пълни данни от личната карта на упълномощителя, точките по дневния ред и указания за начина на гласуване.

Председател на Управителен съвет:

/Христо Кънев/